สมมุติฐานในการวิจัย

posted on 07 Mar 2008 13:41 by research2008
สมมุติฐานในการวิจัย aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        1. ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์การหาคุณภาพของชุด กิจกรรมทั้ง 2 วิธีที่ได้กำหนดขึ้น
        2. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัด การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแล้ว นักเรียนมีศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการสูงขึ้น
        3. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัด การเรียนการสอนแบบปกติแล้วนักเรียนมีศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการสูงขึ้น
        4. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัด การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการแล้วจะมีศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างกันระหว่างนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำและรับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูง
        5. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัด การเรียนการสอนแบบปกติแล้วจะมีศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างกันระหว่างนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำกับรับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูง
        6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ จะมีศักยภาพด้านอาหารและโภชนาการสูงกว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ

Comment

Comment:

Tweet