ขอบเขตการวิจัย

posted on 07 Mar 2008 13:41 by research2008
ขอบเขตการวิจัย aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 รวม 5 ห้องเรียน จำนวน 155 คน
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 จำนวน 42 คนเป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 จำนวน 32 คน เป็นกลุ่มควบคุม

Comment

Comment:

Tweet