เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        1.ชุดกิจกรรมพัฒนาศัยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
        2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ
        3. แบบสอบถามทักษะด้านอาหารและโภชนาการ
        4.แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการ

Comment

Comment:

Tweet