วิธีดำเนินการทดลอง

posted on 07 Mar 2008 13:40 by research2008
วิธีดำเนินการทดลอง aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        1. ขั้นก่อนการทดลอง ให้นักเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ แบบสอบถามทักษะด้านอาหารและโภชนาการ และแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการ ก่อนที่แต่ละกลุ่มจะได้รับการสอนในรูปแบบที่ต่างกัน
        2. ขั้นทดลอง ให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 จำนวน 42 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ และนักเรียนในกลุ่มควบคุม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 จำนวน 32 คน ได้รับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ โดยผู้วิจัยและนักเรียนร่วมกันจัดการเรียนการสอนจำนวน 14 คาบเรียน เป็นเวลา 7 สัปดาห์
        3. ขั้นหลังการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการในกลุ่มทดลอง และสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติในกลุ่มควบคุมแล้ว ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และแบบสอบถามทักษะด้านอาหารและโภชนาการ
        4. นำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และแบบสอบถามทักษะด้านอาหารและโภชนาการ ไปวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อตรวจสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 – 6 โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการเป็นตัวแปรจัดประเภท

Comment

Comment:

Tweet