การวิเคราะห์ข้อมูล

posted on 07 Mar 2008 13:40 by research2008
การวิเคราะห์ข้อมูล aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        ผู้วิจัยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test Dependent ในการตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ใช้สถิติ t – test dependent ในการทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 และ3 และใช้สถิติ t – test Independent ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 4 ,5 และ 6

Comment

Comment:

Tweet