สรุปผลการวิจัย

posted on 07 Mar 2008 13:40 by research2008
สรุปผลการวิจัย aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

        1. ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินชุดกิจกรรมทั้ง 2 วิธี ที่ผู้วิจัยได้กำหนดขึ้น สอดคล้องตามสมมุติฐานข้อที่ 1
        2. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดชใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการ สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องตามสมมุติฐานข้อที่ 2
        3. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกตินักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างจากก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 3
        4. นักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูงที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างจากนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 4
        5. นักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูงเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างจากนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีทักษะด้านอาหารและโภชนาการสูงกว่านักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 5 บางส่วน
        6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมุติฐาน ข้อที่ 6

Comment

Comment:

Tweet