ข้อเสนอแนะ

posted on 07 Mar 2008 13:40 by research2008
ข้อเสนอแนะ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        ข้อเสนอแนะการนำไปใช้
        1. ชุดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับครูผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ครูผู้สอนที่ไม่ได้สอนนักเรียนในระดับดังกล่าว จะต้องทำ การพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละวัย แต่ละภูมิภาค เพราะเงื่อนไขที่มีแตกต่างกัน
        2. ชุดกิจกรรมดังกล่าว สามารถใช้ได้ดีกับนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูงและต่ำ จึงเป็นข้อดีของชุดกิจกรรมดังกล่าว ที่ผู้นำไปใช้สามารถลดความกังวลในการนำไปใช้ได้ส่วนหนึ่ง แต่ทั้งนี้ผู้ที่สนใจอาจจะทำการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับคุณลักษณะของผู้เรียน
        3. ชุดกิจกรรมดังกล่าว สร้างขึ้นจากแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้นำไปใช้จะต้องทำการศึกษาแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้เข้าใจในระดับหนึ่งก่อน แล้วทำการศึกษาชุดกิจกรรม และคู่มือการใช้ให้รอบคอบ ก่อนที่จะนำชุดกิจกรรมไปใช้อย่างเต็มรูปแบบ
       
       ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
        1. ผู้ที่จะทำวิจัยในลักษณะนี้ต่อไป ควรจะทำการศึกษาถึงตัวแปรแบ่งกลุ่มหรือตัวแปรจัดประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ ทัศนคติต่อการประกอบอาหารรับประทานเอง เพราะผู้วิจัยคาดว่า ตัวแปรดังกล่าวน่าจะมีผลต่อการใช้ชุดกิจกรรม ดังกล่าวได้
        2. ควรจะทำการพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ และภูมิภาคอื่นๆ เพราะในนักเรียนแต่ละระดับชั้น แต่ละภูมิภาค มีความต้องการ และเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน หากทำการพัฒนาให้สามารถใช้ได้ทั่วไป จะทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการได้
        3. ควรประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ หรือ ในเนื้อหาอื่นในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพราะแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
        4. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมในครั้งนี้ หลังจากที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองจนเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยคำนึงถึงเรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนจึงได้ทำการจัดการเรียนการสอนชุดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับนักเรียนกลุ่มควบคุมด้วย(ได้แสดงผลผลิตของนักเรียนกลุ่มนี้ในงานนิทรรศการโรงเรียน”วันกัลปพฤกษ์ปริทรรศน์” ) ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปขอให้ผู้วิจัยได้ยึดมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมในข้อนี้ไว้ด้วย

Comment

Comment:

Tweet