บทคัดย่อ

posted on 07 Mar 2008 13:54 by research2008
บทคัดย่อ
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อ สร้าง และหาคุณภาพของ “ ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหาร และโภชนาการ ” 2. ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 1 จำนวน 42 คนเป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 2 จำนวน 32 คน เป็นกลุ่มควบคุม รวมจำนวนทั้งสิ้น 74 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.ชุดกิจกรรมพัฒนาศัยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ 3. แบบสอบถามทักษะด้านอาหารและโภชนาการ 4. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ t – test Dependent และสถิติ t – test Independent ผลการวิจัยพบว่า
        1. ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินชุดกิจกรรมทั้ง 2 วิธี ที่ผู้วิจัยได้กำหนดขึ้น
        2. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนโดชใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการ สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        3. หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกตินักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างจากก่อนได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        4. นักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูงที่ได้รับการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างจากนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำ อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        5. นักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการสูงเมื่อได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการแตกต่างจากนักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีทักษะด้านอาหารและโภชนาการสูงกว่านักเรียนที่รับรู้ความสามารถของตนด้านอาหารและโภชนาการต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        6. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านอาหารและโภชนาการ และทักษะด้านอาหารและโภชนาการสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Comment

Comment:

Tweet

เป็นผลงานที่ดีค่ะ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงopen-mounthed smile [snk2]

#3 By นานา (58.9.189.46) on 2008-04-12 17:25

โรงเรียนเราน่าจะมีแบบนี้บ้างนะ ท่าทางจะสนุกและได้ความรู้ดี

#2 By คนบ้านไผ่ (125.26.154.177) on 2008-03-15 19:57

ผลงานน่าสนใจดีค่ะ big smile

#1 By ผ่านมาอ่าน (203.170.231.233) on 2008-03-13 09:09