ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        การที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับโลกแล้วว่าจุดยุทธศาสตร์สำคัญจะต้องทำการพัฒนาคือทำให้คนมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้โดยใช้วิธีการจัดระบบการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคม ภูมิประเทศ และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน ดังเช่นประเทศสิงคโปร์ที่ชี้ให้เห็นถึงนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ แต่กลับเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งทางการศึกษาและเศรษฐกิจ ได้รับการยอมรับในระดับโลกได้ ( ศุลการ ศิริไพศาล : 2548 : 28 – 30 )
        ในประเทศไทยกลับพบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเฉพาะวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต่างๆ ที่มักจะคุ้นเคยกับ การสอนแบบบรรยาย และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามคู่มือครู โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวนักเรียนเอง การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นิยมใช้ทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2540 ได้รับความนิยมอย่างมากจากครูผู้สอนในประเทศไทย ข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม คือมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมีแรงจูงใจที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ( Johnson and Johnson : 1987 : 45 – 50 ) เป็นแนวคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายรายวิชา โดยเฉพาะวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
        ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในรายวิชางานบ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดราชาธิวาส ปีการศึกษา 2550 ได้สังเกตเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ การบรรยายให้ความรู้ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายกับนักเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้ทำการประยุกต์แนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

Comment

Comment:

Tweet

ดีครับ น่าสนใจดีครับ

#3 By *-* Tonchaa (203.149.31.35) on 2008-08-21 10:45

งานน่าสนใจนะครับ


เป็นงานที่นำไปใช้จริงได้

#2 By vanssss (58.9.138.28) on 2008-03-11 19:34

big smile big smile big smile

#1 By mmmm (58.9.138.28) on 2008-03-11 19:30