วัตถุประสงค์ของการวิจัย

posted on 07 Mar 2008 13:41 by research2008
วัตถุประสงค์ของการวิจัย aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
        1. เพื่อ สร้างและหาคุณภาพของ ชุด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
        2. ศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ

Comment

Comment:

Tweet