บรรณานุกรม

posted on 07 Mar 2008 13:39 by research2008
บรรณานุกรม aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

กรมวิชาการ. (2544 ). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
          เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ
ขวัญตา บุญวาศ. ( 2547 ). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาลศาสตร์
          ด้วยการสร้างความรู้แบบร่วมมือ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. ( การอุดมศึกษา ). กรุงเทพฯ.
          บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสารเพิ่มวุธ บุบผามะตะนัง .( 2539 ) .
          การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารทศนิยมของ           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือกับการสอนตามปกติ .
          วิทยานิพนธ์ กศ.ม.(การมัธยมศึกษา). มหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ถ่ายเอกสาร.
มยุรี สาลีวงษ์. ( 2535 ). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความภาคภูมิใจ
          ในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ STAD           กับกิจกรรมการเรียนตามคู่มือครูของ สสวท. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ( การมัธยมศึกษา ).
          กรุงเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
รัชนี มณีโกศล. ( 2540 ) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
          วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการหาร ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือ.
          ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ( การประถมศึกษา ). กรุงเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
          ศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
ศุลการ ศิริไพศาล. ( 2548 ). วารสารปาริชาติ. ฉบับที่ 16 . สงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศรไกร รุ่งรอด.(2533). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และการให้การร่วมมือ
          ต่อกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ กิจกรรม การเรียนแบบ STAD           กับ กิจกรรมการสอนตามคู่มือครู สสวท. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ( การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ.
          บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. ถ่ายเอกสาร
สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ. ( 2540 ). การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ ในทฤษฏีการเรียนรู้
          แบบมีส่วนร่วม: ต้นแบบการเรียนรู้ทางด้านหลักทฤษฏีและแนวปฏิบัติ. โครงงานพัฒนาคุณภาพ
          การเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.กรุงเทพฯ . ไอเดียร์สแควร์
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs.
          New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Johnson, D.W & Johnson,R.T. (1987). Cooperation and Competition : Theory and
          Research. Edina ,MN:Interaction Book
Klausmeier , Herbert J,and Ripple,Richard E. ( 1971) . Leaning and Human Abilities.
          New York :Harper & Row, Publishers
Slavin, R.E. (1987, Summer). “ Cooperative Learning ” Review of Educational
          Research .50: 315-342 Slavin, R.E. (1987, November). Cooperative Learning and
          Cooperative School. Education Leadership. 45 (3) : 7- 13

Comment

Comment:

Tweet

#48 By (162.218.91.33|148.251.92.48, 162.218.91.33) on 2014-05-10 15:07

Excellent & remarkable post!
I have been visiting various blogs for my Research papers help. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#47 By Research papers help (59.103.210.80) on 2010-10-02 15:11

comment3, ñàéò çíàêîìñòâî â êàìåíñê óðàëüñê, çíàêîìñòâà íà ìîñ ëàâ, èíòèì óñëóãè ñûêòûâêàðà,

#46 By Rqnqnmdb (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:28

comment5, çíàêîìñòâà ëüâîâ ïîèñê âàï ñàéò, áèóàëüíàÿ ïàðà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâî ñ êèòàéñêèìè äåâóøêàìè, çíàêîìñòâà ñåêñ ã óôà,

#45 By Dwmvounx (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:06

comment2, ìîìåíòàëüíûå çíàêîìñòâà â êðàñíîÿðñêå, çíàêîìñòâà ñ òðàíññåêñóàëàìè â, çíàêîìñòâà êðàñíàÿ çàðÿ, çíàêîìñòâà ñ îáíàæåííûìè ìóæ÷èíû,

#44 By Spnohwtv (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:20

comment1, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ñøà àðèçîíà, ìåæäóíàðîäíûå çíàêîìñòâà ãðåöèÿ, õàðüêîâ çíàêîìñòâà áèóàë áè,

#43 By Dmkdbnhe (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:09

comment4, çíàêîìñòâà â ìêãàïîëåñå, ñàéò çíàêîìñòâà áäñì, â êîíòàêòå çíàêîìñòâà â òþìåíè, çíàêîìñòâà â ìîñêå,

#42 By Acdovrny (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:58

comment2, ñàéòû çíàêîìñòâà áàðíàóë, çíàêîìñòâà ëáîâíèöû, êàçàõñêèå çíàêîìñòâà ìàõàááàò, çíàêîìñòâà ïåðìü äåâóøêà þëèÿ,

#41 By Nlmrhctx (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:46

comment4, çíàêîìñòâà 40, çíàêîìñòâà â åéñê òðàíóàëêè, çíàêîìñòâà ãîðîäà ñåìåíîâà, çíàêîìñòâà ïèòåðñêèõ òðàíñóàëîâ,

#40 By Whuntetp (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:35

comment4, çíàêîìñòâà ñýêñ íèêîëàåâ, óêðàèíà îäåññà ãîñïîæà çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà êàçàíü 18 20 ëåò,

#39 By Hcipyesy (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:23

comment5, çíàêîìñòâà â ñòðîãèíî, çíàêîìñòâî è îáùåíèå ïîäðîñòêîâ, èíòèì çíàêîìñòâà ìåçåíü, ñåêñ çíàêîìñòâà â äàëüíåðå÷åíñêå,

#38 By Rqekexgk (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:12

comment6, çíàêîìñòâà ñåêñ ëþáîâü çíàêîìñòâî îáùåíèå, äàãåñòàí çíàêîìñòâà èçáåðáàø, çíàêîìñòâî â áèã ìèðå, çíàêîìñòâà ã áóãóëüìà,

#37 By Ywdeeskw (93.174.93.154) on 2010-07-09 18:01

comment2, çíàêîìñòâà â âîñòðÿêîâî, ïîèñê çíàêîìñòâà mamba, ñàéò çíàêîìñòâà êëóáíè÷êà, çíàêîìñòâà â êóñòàíàé,

#36 By Kfyxnipr (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:38

comment2, ñåêñóàëüíûå çíàêîìñòâà 50 65ëåò, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà îñòðîãîæñê, çíàêîìñòâà ñ æåíùèíàìè îò 18-35 â ðîñòîâå-íà-äîíó ã.øàõòû, èùó ìóæà ÷òîá ïèë êóðèë,

#35 By Aakcyxpw (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:26

comment2, çíàêîìñòâà îáùåíèå ïåðèïèñêà, çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà ìûñêè, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÷åðêåññêå,

#34 By Opibzvkx (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:15

comment1, çíàêîìñòâà çðåëàÿ æåíùèíà èùåò ìîëîäîãî, èíòèì çíàêîìñòâà ïî àñè, çíàêîìñòâà êóðãàíèíñê,

#33 By Bkolddeq (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:15

comment1, çíàêîìñòâà áóðÿòèÿ ìóõîðøèáèðü, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêå íîâîñòü, çíàêîìñòâà ñ ðåàëüíîé âñòðå÷åé,

#32 By Ddspxdcu (93.174.93.154) on 2010-07-09 17:04

comment3, çíàêîìñòâà äëÿ ñýêñà â óôà, áûñòðûå ñåêñçíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà äëÿ æåíèäüáû, çíàêîìñòâà ïîçâîíèòü,

#31 By Lnvliair (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:41

comment6, êðóãëîñóòî÷íîå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà áäñì â ñòàâðîïîëüñêîì êðàå, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ íîâîñèáèðñê,

#30 By Ljazahza (93.174.93.154) on 2010-07-09 16:06

comment4, äåâ÷åíêè çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà ïåðìü mamba, íîâîòðîèöê çíàêîìñòâà äëÿ èíòèìà,

#29 By Vwepsusf (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:55

comment4, ñåêñ çíàêîìñòâà ìàðèóïîëå, çíàêîìñòâî íà îäèí âå÷åð, óàëüíûå çíàêîìñòâà ãîðîäà äíåïðîïåòðîâñêà,

#28 By Gnamvlra (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:44

comment5, çíàêîìñòâà ðîñòîâà íà äîíó, çíàêîìñòâà ñåêñà çåëåíîãîðñê, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíïîòåíòîì, àðòåìîâñê çíàêîìñòâà,

#27 By Zzeakwqk (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:21

comment4, çíàêîìñòâî àðìÿíêè, çíàêîìñòâà ÷èìêåíòå, çíàêîìñòâà ïî ïàðàìåòðàì ïî ìàéëó,

#26 By Zwepztos (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:21

comment4, çíàêîìñòâà â áàãäàðèíå, ñåêñ çíàêîìñòâî îáúÿâëåíèå, çíàêîìñòâà ñ òîëñòóøêàìè, óàëüíûå çíàêîìñòâà â àðòåìå,

#25 By Xvimyyub (93.174.93.154) on 2010-07-09 15:10

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà - óëüÿíîâñê, çíàêîìñòâà êàëóæñêàÿ îáëàñòü áàëàáàíîâî, óàëüíûå çíàêîìñòâà ïèòåðà, çíàêîìñòâà áàëàøèõà íèêîëüñêîå,

#24 By Gkayykjq (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:59

comment2, öåëü çíàêîìñòâà ñåêñ â ìîñêâå, èíòèì íàêîìñòâà ñåâàñòîïîëü, àñòðàõàíñêèå çíàêîìñòâà,

#23 By Mcynovsi (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:47

comment4, çíàêîìñòâà â ïåòåðãîôå è ëîìîíîñîâå, çíàêîìñòâî â íà÷àëüíûõ êëàññàõ, ñåêñ óñëóãè çíàêîìñòâà,

#22 By Brfuczhx (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:25

comment6, îíëàéí çíàêîìñòâà ñ ýìî èç áàêó, ñýêñ çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê, çíàêîìñòâà ïðåäàííàÿ áîãó, çíàêîìñòâà ñ ðàçâåäåííûõ æåíùèí,

#21 By Tsmsbppc (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:13

comment2, ñåêñ çíàêîìñòâà ã.øàõòû, çíàêîìñòâà â êàñèìîâå äëÿ ñåêñà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïàðíåì äëÿ, íèæåãîðîäñêèå ñàéòû èíòèì çíàêîìñòâà,

#20 By Tbgvehvw (93.174.93.154) on 2010-07-09 14:02

comment1, çíàêîìñòâî â ãîðîäå ñòàõàíîâå, çíàêîìñòâà ã õàðüêîâ, èíòèì çíàêîìñòâà ã.óôà,

#19 By Odelbcrk (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:39

comment3, èíäèâèäóàëêè âëàäèâîñòîêà çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â ñ ïá, çíàêîìñòâî â ìàõà÷êàëå,

#18 By Ureyhbua (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:17

comment4, çíàêîìñòâà â êëèí, çíàêîìñòâà òàòàðñêèå, çíàêîìñòâà ãîðîäà íåðþíãðè,

#17 By Cnftvwqw (93.174.93.154) on 2010-07-09 13:06

comment3, ÷óâàøèÿ ã.êàíàø çíàêîìñòâà, ðîññèÿ ñóðãóò ðîìàíòè÷åñêèå çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â âîñêðåñåíñêå ìîñêîâñêîé îáëàñòè, èðêóòñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#16 By Osmylqus (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:54

comment5, ëåñáè çíàêîìñòâà â êèðîâå, çíàêîìñòâà ïî ïðèìîðüþ äëÿ æåíùèíû âîçðàñò îò 40 äî 50, çíàêîìñòâà òàäæèêñêèå,

#15 By Ylfubilb (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:44

comment3, çíàêîìñòâà áîëãàðèÿ, çíàêîìñòâà 18 ëåòíèäàì, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà âëàäèâîñòîê, ñåâàñòîïîëü çíàêîìñòâà áåç îáÿçàòåëüñòâ,

#14 By Neqptjox (93.174.93.154) on 2010-07-09 12:21

comment1, çíàêîìñòâî â âàíàâàðå, çíàêîìñòâà äîíåöêàÿ îáë, çíàêîìñòâà ãîðîäà âåëèêèå ëóêè,

#13 By Opniivuv (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:58

comment6, çíàêîìñòâî àâäååâêà, çíàêîìñòâà êîïåíãàãåí, ðåàëüíûå çíàêîìñòâà åêàòåðèíáóðã,

#12 By Myyoraeq (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:35

comment6, çíàêîìñòâî â æàëàë àáàäå, çíàêîìñòâà íåâèííîìûñê, çíàêîìñòâà ñ ðóñêîãîâîðÿùèìè çà ãðàíèöåé,

#11 By Swylaarn (93.174.93.154) on 2010-07-09 11:13

comment3, ìàáà çíàêîìñòâî, çíàêîìñòâà â äîìèíèêàíñêîé ðåñïóáëèêå, ïîèñê çíàêîìñòâà â èòàëèè, òðàíñåêñóàëû èíòèì â åêàòåðèíáóðãå,

#10 By Anzerjtq (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:28

comment2, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû õàáàðîâñê, çíàêîìñòâà æåíùèíû êàçàøêè, òðàíññåêñóàëû çíàêîìñòâà íîâîñòü,

#9 By Ozjacnzi (93.174.93.154) on 2010-07-09 10:05

comment6, áðÿíñê 32 çíàêîìñòâà, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåðåâåíñêîé äåâóøêîé, çíàêîìñòâà äîíåöê íîãòèêè, ìóðìàíñêèå ñåêñ çíàêîìñòâà,

#8 By Ajadgyqk (93.174.93.154) on 2010-07-09 09:43

comment3, çíàêîìñòâà â êèíåëü, áåðäÿíñê èíòèìçíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà èðêóòñê ïàðû, ïàðíåé çíàêîìñòâà îíëàéí,

#7 By Vbqbhmzb (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:58

comment5, çíàêîìñòâî îñòàøêîâ òâåðñêîé îáëàñòè, çíàêîìñòâà èç ÷åðíîãîðñê äåâóøêè, æåíñêîå äîìèíèðîâàíèå+çíàêîìñòâà, èíòèì çíàêîìñòâà ïî ñàëàâàò,

#6 By Pgcartso (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:13

comment6, çíàêîìñòâà áàëàøîâà, çíàêîìñòâà ìîñêâà ñàî, êîòëàñà çíàêîìñòâî ñ äåâóøêàìè, òàéíûå çíàêîìñòâà â óëüÿíîâñêå,

#5 By Yldtzudt (93.174.93.154) on 2010-07-09 08:13

YsXOZ3 <a href="http://ocnkdydrscku.com/">ocnkdydrscku</a>, [url=http://attceonuyswx.com/]attceonuyswx[/url], [link=http://azokxmvtxdmd.com/]azokxmvtxdmd[/link], http://mmrlriosruxy.com/

#4 By bfrvnywesso (93.174.93.154) on 2010-07-09 05:56

QLo8fZ <a href="http://qzrkubosfkcj.com/">qzrkubosfkcj</a>, [url=http://dysdsevqltwv.com/]dysdsevqltwv[/url], [link=http://bocoqwvwiqan.com/]bocoqwvwiqan[/link], http://tpmqkhwklkrt.com/

#3 By nxrsjirsrz (93.174.93.154) on 2010-07-09 04:01

#2 By (61.7.231.86) on 2008-04-19 21:12

#1 By (61.7.231.86) on 2008-04-19 21:12